اپلیکیشن حضور و غیاب نانوواچ

نظارت کمتر، نظم بیشتر

تنظیمات پیشرفته پرسنل و کسب و کار

اپلیکیشن حضور و غیاب نانوواچ قابل استفاده برای تمام سازمان‌ها با هر تعداد پرسنل از ۲ نفر تا هزاران نفر بدون هیچگونه محدودیت است، که این خود نوید پویایی و قابلیت انطباق آن با تمامی شرایط مورد نیاز برای سازمان‌ها است
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
options