دستگاه‌های بدون تماس حضور و غیاب نانوواچ

دستگاه اثر انگشت نانوواچ راهکار ارزان و به صرفه‌ای است که با قابلیت اطمینان ۱۰۰ درصدی برای تمام سازمان‌ها و ارگان‌ها با هر تعداد نیرو یا پرسنل مناسب است.

دستگاه بدون تماس (Contactless) نانوواچ با تعریف در سامانه نانوواچ این امکان رو به کسب و کارها می دهد که با راهکاری ساده، ارزان و کارآمد امکان ثبت تردد در مکان های مورد نظر خود را برای پرسنل فراهم نمایند، با نصب این دستگاه در محل مورد نظر، پرسنل با فعال کردن گزینه تگ های بدون تماس بر روی گوشی همراه و نزدیک کردن آن به دستگاه، تردد خود را در آن زمان ثبت می کنند!

 دستگاه بدون تماس

دستگاه بدون تماس (Contactless) نانوواچ با تعریف در سامانه نانوواچ این امکان رو به کسب و کارها می دهد که با راهکاری ساده، ارزان و کارآمد امکان ثبت تردد در مکان های مورد نظر خود را برای پرسنل فراهم نمایند، با نصب این دستگاه در محل مورد نظر، پرسنل با فعال کردن گزینه تگ های بدون تماس بر روی گوشی همراه و نزدیک کردن آن به دستگاه، تردد خود را در آن زمان ثبت می کنند!